Til vores læser

Hvis du har taget denne bog ned fra hylden og har købt den med hjem, tror vi, at der er en vis sandsynlighed for, at du er et menneske, der for det første mener, at ægte ledelse ikke kun følger den formelle udnævnelse og tilhørende titel.

Vi tror på, at vi blandt dine kerneværdier, finder størrelser som integritet, autenticitet, nysgerrighed, ligeværd, åbenhed og ønsket om personlig udvikling og livslang læring.

For det andet har du sikkert allerede en vis selvindsigt, og du tror på, at du har et potentiale for at udvikle dig yderligere.

For det tredje arbejder du sandsynligvis med komplekse eller komplicerede problemstillinger indenfor brancher, hvor team-samarbejde spiller en væsentlig rolle.

Denne bog er for dig, der udøver lederskab, eller som ønsker at gøre det, og som samtidig ønsker at være et helt menneske, der hviler i sig selv. At du ønsker at være en person der kommer naturligt til orde, stoler på dig selv, og taler ud fra dit eget ståsted, dine egne værdier og overbevisninger. At du ønsker at være et helt menneske, der ikke bare stempler ind på jobbet med en professionelle facade, men med hele dit autentiske jeg.

Vi tror på, at du ønsker den form for robusthed, der kun kan komme indefra, og som ikke lader modstand af nogen art dræbe gejsten.

Når du opnår dette stadie, vil du være et selvforvaltende individ, der ikke har brug for ledelse udefra, og du har indset, at andre måske heller ikke altid har brug for din eksplicitte ledelse. I stedet vil du kunne forvalte dine egne ressourcer i overensstemmelse med de omgivende behov og forudsætninger.

Du vil være et menneske der kender dine egne kernekvaliteter, personlige såvel som faglige kompetencer samt indre ressourcer. Som sådan et menneske vil du finde det naturligt både at ville og kunne, påtage dig det udvidede ansvar at lede andre. Vel og mærke under forudsætning af at du befinder dig inden for dit eget kompetencefelt.

Tilsvarende vil du lige så naturligt kunne lade dig lede af andre, når de, pga. deres kvaliteter, er de mest kompetente – uanset om de har formel ledelsesstatus eller ej.

Om du er en formel leder i dag eller ej, ved vi af gode grunde ikke. Men vi har en grundtro på, at du er enig med os i, at du for at kunne være leder for andre, først og fremmest skal være i stand til at lede dig selv.

Vi betragter evnen til at lede sig selv som det fundament, hvorpå mere og andet kan bygges.

Én mulighed er, at du vælger at tage bogens indhold til dig, og udvider din kontrol og indflydelse med udgangspunkt i din nuværende situation. Det vil sandsynlighed øge din rækkevidde pga. en større positiv indflydelse.

En anden mulighed er, at du gennem opbyggelsen af en stærkere indre kerne – af andre – vil blive opfattet som en rollemodel, der måske ligefrem kan medvirke til at sikre udbredelsen af det selvforvaltende lederskab, også kendt som selvorganisering eller selvledelse, hvilket vi også tillader os at omfavne under overskriften PISSEGOD LEDELSE.

Som vi vil afdække i bogens første kapitler, er vi bevidste om, at de hierarkisk baserede organisationsmodeller og rammer, der endnu er dominerende i vores samfund, ikke tillader selvledelse i ordets reneste forstand. Det er og bliver naturligvis dit eget ansvar at forstå og navigere efter de barrierer der gælder i dine egne omgivelser.

Det er vores mål for bogen at bidrage til, at du som læser bliver klogere på dig selv og din ledelsesstil, og at vi undervejs vil udfordre den gængse forståelse af ledelse.

Det er endvidere vores mål at bidrage til, at din indre flamme må brænde endnu stærkere. Og at du gennem vores inspiration finder vejen til at fremme din virksomheds transformation fra de mere klassiske og forældede ledelsesparadigmer til en mere frigjort og tillidsfuld version, som bringer alles talenter i spil.

En version af ledelse, der i højere grad er mennesket værdigt, og som er mere bæredygtig.

Vi antager samtidig at du (måske smerteligt?) er bevidst om de barrierer i organisations- og ledelsesparadigmet, der sætter en grænse for implementeringsgraden af Pissegod Ledelse.

Derfor ønsker vi at bidrage til en forståelse af, at der ikke – indadtil i mennesket – gælder tilsvarende ”fysiske” grænser og barrierer. Dermed ikke sagt, at barrierer ikke eksisterer, men de har i højere grad karakter af (flytbare) mentale problemstillinger, som du kan overvinde, hvis du vælger at arbejde videre med dit personlige lederskab.

 

Det er vores håb, at denne bog kan medvirke til at give dig inspiration med på din rejse.

Med vores formodning om at din livslange læring allerede er startet, vil vi ønske dig en god proces.

 

Om forfatterne

Leise Passer Jensen (1958) har beskæftiget sig med IT siden 1978, og har de seneste 25 år specialiseret sig i ledelse, organisationsudvikling og agilitet. 

xxxxxxx

 

Brian Dahl (19xx) har…

xxxx